Opłaty za odpady ostro w górę !!!


11 lutego w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Mońkach, odbyła się XXX sesja Rady Miejskiej. Od 1 kwietnia czekają nas podwyżki.

W porządku obrad przewidziano między innymi:
- Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty podwyższonej na nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
- Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

Podczas czwartkowej sesji Rada Miejska w Mońkach przegłosowała (stosunkiem głosów: 9 za, 3 przeciw) podwyżki opłat za śmieci dla mieszkańców gminy Mońki. Od 1 kwietnia 2021 roku opłata za śmieci wynosić będzie 24 zł miesięcznie od 1 mieszkańca, a w przypadku braku segregacji 72 złotych od osoby.

Ponadto podjęta przez Radę uchwała nie przewiduje zniżek/ulg/zwolnień dla mieszkańców mimo, że Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6k. ust. 4) daje radzie miejskiej możliwość wprowadzenia zwolnień w całości lub w części z opłat za śmieci dla mieszkańców, u których dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny.

Opłaty za śmieci od 01.04.2021 r. w oparciu o nowe przyjęte stawki:
Gospodarstwo domowe 1 osobowe - 24 zł/mies. (60% podwyżki);
Gospodarstwo domowe 2 osobowe - 48 zł/mies. (60% podwyżki);
Gospodarstwo domowe 3 osobowe - 72 zł/mies. (60% podwyżki);
Gospodarstwo domowe 4 osobowe - 96 zł/mies. (60% podwyżki);
Gospodarstwo domowe 5 osobowe - 120 zł/mies. (71% podwyżki)
Gospodarstwo domowe 6 osobowe - 144 zł/mies. (105% podwyżki)
Gospodarstwo domowe 7 osobowe - 168 zł/mies. (140% podwyżki)
Gospodarstwo domowe 8 osobowe - 192 zł/mies. (174% podwyżki)